Available courses

Элдик оозеки чыгармалардын, фольклордук чыгармалардын, Эл акындарын, кыргыз совет жазуучуларынын чыгармаларын мазмуну менен тааныштыруу, улуу муундарды, фольклорду, тарыхты билүүгө, аны урматтоого, баалоого тарбиялоо жана руханий дөөлөттөрдү үйрөтүү багытына, аротордук, чечендик, көркөм сөз өнөрүн өздөштүрүүгө багытталат.

Кандай гана көркөм чыгарма болбосун, ал өз доорунун күзгүсү, көркөм тарыхы. Анткени, эл өз идеялын көз карашын ошол жашап турган дооруна карата гана айтат. Мында белгилөөчү нерсе ырдын же ошол эле чыгарманын идеясындагы айтылган ой.

Кыргыз эли басып өткөн жолунда төрт ирет жазуу маданиятын колдонду. Алардын эң эле байыркы жазма маданияты Энисейдеги руна сымал таштагы жазуулар. Бабаларыбыз бизге ташка аскага калтырган петроглифтери аркылуу кандай маданиятты калтырып кеткенин, ал аркылуу эрте орто кылымдагы элдин маданиятын фольклорун таанып билүүго зор мүмкүнчүлук алабыз, Бул дисциплина аркылуу биз ошол доордогу элдин маданиятын, тарыхын,  үрп-адатын, салтын кенен өздөштүрүүгө жол ачылат.

Кыргыз оозеки чыгармачылыгынан  профессионалдык адабиятка сүңгүп кирип, элибиздин түбөлүк кенчине айланган фольклордук чыгармаларды өздөштүрөбүз.

“Манас” кыргыздын миң жылдар бою ооз эки айтылып келе жаткан байыркы элдик чыгармаларынын  улуу мурасы.

“Манас” эпосу кылымдар бою кыргыз элинин башынан өткөргөн социалдык тарыхый тагдырын, душмандарга көз карандылыктан кутулуу үчүн жүргүзүлгөн баатырдык көрүнүшүнүн патриархалдык уруу курулушунун тушундагы таптык, уруучулдук карама – каршылыктарын сүрөттөйт.

Кыргыз элинин өткөн көчмөндүү турмушунда “Манас” эпосу өтө чоң роль ойногон, анткени ондогон кылымдар бою кыргыз элинин айттырып угуп, таалим тарбия ала турган адабияты да көрүп көңүл ача турган театры да, музыкасы да Манас болуп келген.

Көркөм чыгармалар аркылуу көркөм ой жүгүртүүсүн өөрчүтүү, оюн ырааттуу түрдө баяндоого, бирөөгө көркөм жеткире билүүгө, көркөм сөздүн каймагын тандай билүүгө үйрөтүү, багыт берүү.

Жусуп Баласагын, Сайфидин Аксыкент, Нур Молдо, Молдо Кылыч, Тоголок Молдонун тарбиялык маанидеги чыгармалары аркылуу адамгерчиликке, билимдин түбөлүктүү, өлбөстүгүн даңазалоого багыт алабыз..

Алыкул Осмоновдун чыгармалары аркылуу дүйнө, өмүр, адам сүйүү ырларын, Ч. Айтматовдун адамдын түбөлүктүүлүгүн жаратылышты корго аркылуу дүйнөлүк масштабка таралган чыгармалары менен ар бир студенттин ички дүйнөсүн жаңылантуу болуп эсептелет.

Студенттердин теориялык билимин практикада колдоно билүү үчүн ырларын жаттаттыруу, дил баян жаздыруу, конференция өткөрүү сабактын негизги багыты болуп саналат.


세종한국어5권는 학습자들의 의사소통 능력을 향상시키고 한국문화에 대한 이해를 넓히는 것을 목표로 한다.

강좌내용은 1.한국인에게 인기 있는 직업

                   2.한국의 선물문화

                   3.상황별 존댓말과 반말의 사용

                    4.한국인의 부탁과 거절방식

                    5.소원을 비는 한국인

   

Аннотация: Актуальность и необходимость изучения дисциплины

Благодаря серьезным общественно-политическим событиям последних лет историческая наука избавилась от жестоких идеологических рамок и получила возможность по – новому подойти к изучению прошлого, творчески переосмыслить многие положения и установки, вскрыть ранее недоступные пласты истории.

Изучение истории Кыргызстана на сегодняшний день не теряет своей значимости и актуальности, так как имеет многовековую, древнюю историю.

История Кыргызстана – это наука, изучающая процессы развития нашего Отечества; историю этносов, проживающих на территории Кыргызстана, в первую очередь кыргызов; становление и формирование государственных и общественных институтов; деятельность исторических личностей.

В декабре 2002 г. 57-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию о проведении года Кыргызской государственности. Согласно которой 2 октября 2003 г. было отмечено признание кыргызов народами мира, кыргызы сделали еще один шаг в признании мировым сообществом как независимого государства.

1.2.Компетентности, формируемые в результате освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетенции:

1)      Информационная. Как мы знаем, Отечественная история – наука, изучающая прошлое человеческого общества в неразрывной связи с современной жизнью народов проживающих на территории Кыргызстана, устанавливающая законы развития общества на различных этапах его существования и, в связи с этим наша задача правильно донести нужную информацию подрастающему поколению.

2)      Социально-коммуникативная создание грамотной, современной личности способной быть полезным в современном обществе, обладая социально-коммуникативными качествами и приносящей пользу окружающим.

3)      Самоорганизация и разрешение проблем курс  истории Кыргызстана изучает процесс развития общественно-политической, экономической ситуации в целом, помогает изучить культуру и особенности менталитета народов нашего государства и в связи с этим формирует у студентов осознанное нравственно-правовое поведение в окружающей среде и воспитывать в них разносторонние качества которые помогут им в различных ситуациях.

1.3. Цель преподавания дисциплины

Цель учебной программы – помочь студентам приобрести обширное, целостное представление по Отечественной истории с древнейших времен до наших дней. При этом цель достигается на основе отбора, систематизации и интерпретации исторических событий по данному курсу. Целью преподавания истории Отечественной государственности является подготовка высоко квалифицированных специалистов, формирование у них подлинно научного мировоззрения соответствующее требованиям современного времени. Прошлое каждого народа уникально и неповторимо. Познание прошлого возможно лишь посредством всестороннего комплексного изучения исторических источников.  

1.4. Задачи преподавания дисциплины

·  Освоение Основными задачами курса являются: определить место и значение истории Кыргызстана в исторической науке; выделить особенности и основные проблемы Отечественной истории с древнейших времен до наших дней.

·  Развитие уметь правильно использовать методику данного курса. Методической основой курса истории Кыргызстана являются историко-сравнительный метод и метод объективного историзма. 

·  Воспитание в преподавании курса  истории Кыргызстана проявить любовь и трепетное отношение подрастающего поколения к истории своего Отечества, края, воспитывать патриотические качества к своей Отчизне, ведь зная свое прошлое, можно чутко, грамотно подходить к современным требованиям сегодняшнего времени. 

·  Использование Одной из основных задач данного курса является обучение студентов работе с историческими источниками, помощь в овладении ими методов критического анализа источника. Студенты должны научиться подбирать нужную литературу по изучаемому разделу, работать с библиографическими и другими справочниками.

В результате изучения данного курса студент должен знать/понимать:

Знания, полученные студентами и процесс изучения и после прохождения курса, можно использовать для полного изучения этапов истории государственности, истории и права государственности, культурного наследия.

Эти требования определены государственным стандартом:

Знать основные категории и понятия исторической науки;

Иметь представление о предмете и методологии исторической науки, о месте Отечественной истории в системе наук и его основных направлениях;

Овладевать навыками самостоятельного анализа исторических фактов;

Знать и понимать закономерности и преемственность исторического развития в целом.

Уметь:

·  Определять и сравнивать по разным источникам информации о развитии нашего Кыргызского государства в целом, об экономических, политических ситуациях на современном этапе.

·  Оценивать и объяснять развитие человеческого общества в историческом ракурсе, сопоставляя прошлое развитие и современную ситуацию в мире.

·  Уметь давать анализ развития современного общества и грамотно подходить ко всем требованиям современного мира, не забывая наследия прошлого.


1.5. Взаимосвязь учебных дисциплин

Пререквизиты дисциплины. Базой для данной дисциплины являются курсы – «Всемирная история», «История Древнего Востока», «История Древнего мира», «Этнос», «Этнические процессы», «История Азии и Африки».

Постреквизиты дисциплины. Постреквезитами данной дисциплины являются – «История политических и правовых учений», «История государства и право», «Политология», «Философия».

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1.1.Аннотация: Актуальность и необходимость изучения дисциплины

История как наука и на сегодняшний день не теряет своей актуальности и представляет большой интерес для общества. Изучение гуманитарных дисциплин составляет важную часть общеобразовательной и мировоззренческой подготовки современных специалистов и способствует интеллектуальному развитию личности и выработке творческого мышления. К важнейшим общественным наукам относится история.

История – это наука о прошлом человеческого общества и его настоящем, о закономерностях развития общественной жизни в конкретных формах, в пространственно-временных измерениях. Содержанием истории вообще служит исторический процесс, который раскрывается в явлениях человеческой жизни, сведения о которых сохранились в исторических памятниках и источниках.

1.1.Цель преподавания дисциплины

Цель учебной программы – помочь студентам приобрести целостное представление по мировой истории с древнейших времен до наших дней. При этом цель достигается на основе отбора, систематизации и интерпретации исторических событий по данному курсу. Целью преподавания является подготовка высоко квалифицированных специалистов, формирование у них подлинно научного мировоззрения. Прошлое каждого народа уникально и неповторимо. Познание прошлого возможно лишь посредством всестороннего комплексного изучения исторических источников.   

1.2. Задачи преподавания дисциплины

·  Освоение Основными задачами курса являются: определить место и значение мировой истории в исторической науке; выделить особенности и основные проблемы Всеобщей истории с древнейших времен до наших дней.

·  Развитие уметь правильно использовать методику данного курса. Методической основой курса Мировой истории являются историко-сравнительный метод и метод объективного историзма.  

·  Воспитание в преподавании курса Мировой истории проявить любовь и трепетное отношение подрастающего поколения к истории человеческого общества, воспитывать патриотические качества к своей Отчизне, ведь зная свое прошлое, можно чутко, грамотно подходить к современным требованиям сегодняшнего времени. 

·  Использование Одной из основных задач данного курса является обучение студентов работе с историческими источниками, помощь в овладении ими методов критического анализа источника. Студенты должны научиться подбирать нужную литературу по изучаемому разделу, работать с библиографическими и другими справочниками.

 

В результате изучения данного курса студент должен знать/понимать:

Знания, полученные студентами и процесс изучения и после прохождения курса, можно использовать для полного изучения этапов истории государственности, истории и права государственности.

Эти требования определены государственным стандартом:

Знать основные категории и понятия исторической науки;

Иметь представление о предмете и методологии исторической науки, о месте мировой истории в системе наук и его основных направлениях;

Овладевать навыками самостоятельного анализа исторических фактов;

Знать и понимать закономерности и преемственность исторического развития в целом.

Уметь:

·  Определять и сравнивать по разным источникам информации о развитии государств в целом, об экономических, политических ситуациях на современном этапе.

·  Оценивать и объяснять развитие человеческого общества в историческом ракурсе, сопоставляя прошлое развитие и современную ситуацию в мире.

·  Уметь давать анализ развития современного общества и грамотно подходить ко всем требованиям современного мира, не забывая наследия прошлого.

 

 

1.1. Взаимосвязь учебных дисциплин

Пререквизиты дисциплины. Базой для данной дисциплины являются курсы – «История Кыргызстана», «История Древнего Востока», «История Древнего мира», «Этнос», «Этнические процессы», «История Азии и Африки».

Постреквизиты дисциплины. Постреквезитами данной дисциплины являются – «История политических и правовых учений», «История государства и право», «Политология», «Философия».

 

 

 

 

 


Математика это царица наука! 

Здравствуйте! Это Калыскан Савутова! 

Я преподавательница по математики. 

Вы уже знакомы с математикой с первого класса, все науки развиваются с помощью математики. 

Вы уже знаете со школьного класса все разные числа и их свойства. 

Это все были элементарные математики, мы еще продолжим понятие математики. 

Мы начнём математика и начала анализа. 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language с англ.— «Тест на знание английского языка как иностранного», произносится тойфл) — стандартизованный тестна знание английского языка, результаты которого могут использоваться для подтверждения уровня владения английским языком абитуриентами из неанглогоязычнх стран при поступлении в вузы США и Канады, а также Европы и Азии. Результаты теста применяются в ряде других англоязычных и неанглоязычных стран при поступлении в вузы с англоязычным обучением. Помимо этого результаты теста могут быть востребованы при рекрутинге в зарубежные компании. Результаты теста хранятся в базе данных компании 2 года, после чего удаляются. Тестирование имеет несколько версий, отличных по формату, целям тестирования и возрастным группам участников теста.

Обычно тест занимает около 3 часов; iBT тест длится не более 4,5 часов.


What is the TOEFL?

*        The TOEFL is a test that assesses your proficiency in the type of English used in an academic environment. The test is administrated on the Internet.

*        The exam takes about 4 hours to complete and integrates four essential skills: reading, listening, speaking, and writing.

Structure of the test

1.       Reading

2.       Listening

3.       Speaking

Writing

 General English course for 14-19 year-olds, who are also preparing for the school-leaving exam. The clear structure and step-by-step approach to communication provides supported language and skills training to get students speaking confidently.
- Every lesson has an outcome: the 'I can' objective in each lesson gives students an immediate sense of achievement.
- Clear lessons mean Solutions is quick to prepare and easy to use.
- All school-leaving exam topics and task-types are covered in Solutions.

Solutions' simple structure and guided approach to learning supports and motivates students to use language confidently.

 Уровень рассчитан на 100-120 учебных часов, с учетом работы со всеми заданиями. Материал курса тщательно отобран в соответствии с интересами и потребностями учащихся и преподавателей, а также требованиями современных выпускных экзаменов. В то же время тематика курса позволяет учащимся использовать приобретенные языковые знания в ситуациях реального общения. Для большей мотивации УМК апеллирует к индивидуальному жизненному опыту учащихся и их социокультурным знаниям, предлагает обсуждение тематики по различным школьным предметам.

English language course for mix group

Test of English as a Foreign Language (TOEFL /ˈtfəl/ TOH-fəl) is a standardized test to measure the English language ability of non-native speakers wishing to enroll in English-speaking universities. The test is accepted by many English-speaking academic and professional institutions. TOEFL is one of the two major English-language tests in the world, the other being the IELTS.

TOEFL is a trademark of the Educational Testing Service (ETS), a private non-profit organization, which designs and administers the tests. ETS issues official score reports which are sent independently to institutions and are valid for two years following the test.[6]


Здравствуйте? 1b студентов. Вы учитесь с понедельника по пятницу.

В понедельник четверг проходит обучение по Google Maps, а в пятницу мы будем транслировать записи.

Узнайте домашнюю работу на kiuc.org

세종한국어 1A

월요일부터 금요일 까지 공부해요.

월요일에서 목요일은 구글밋으로 학습하며 금요일은 녹화 방송을 올릴 예정입니다.

숙제는 kiuc.org 에서 확인하세요

Вы учитесь с понедельника по пятницу.

В понедельник четверг проходит обучение по Google Meet, а в пятницу мы будем транслировать записи.

Узнайте домашнюю работу на kiuc.orgПутешествие по Южной Корее

По всему миру растёт количество людей, которые хотят выучить корейский язык.

Это, в свою очередь, привело к лечению путем выбора "Путешествия по Корее", специальной учебной программы, которая будет отвечать разнообразным характером и спросом.

То есть, углубление процесса изучения разговорного корейского языка, можно использовать мобильную адаптацию, чтобы можно было эффективно изучать различные контекстные слова и способы обучения, возникающие при въезде в страну. Также, большое внимание уделяется корейской культуре, чтобы иностранцы, впервые познакомившиеся с Южной Кореей, могли эффективно использовать ее, и чтобы помочь в планировании туризма в Корее.여행 한국어

전 세계에서 한국어를 학습하고자 하는 사람들의  수가 급증하고 있습니다.

그에 따라 학습자의 다양한 성격과 수요에 부응하는 특별 교육과정인 <여행 한국어>를  선정하여 강의 하게 되었습니다.

즉, 세종한국어  회화  학습 과정의 심화 단계로서 입국부터 출국까지 여행시에 부딪치는 다양한 상황별 어휘와 효율적으로 학습 할 수 있도록 모바일 어플리 케이션 활용할 수 있습니다. 그리고  한국을 처음 접하는 외국인들이 효과적으로 활용할 수 있도록 한국 문화에 큰 비중을 두고 미리 한국문화를 접하고 한국 여행을 계획하는데 도움이 되고자 합니다,

This subject learns Korean basic with Sejong textbook

kpop을 배워봅니다.

Ознакомление с видами перевода в современной эпохи.

Владение английским языком и практика навыками устной речи.

대학생 교양으로서의 한국어 기초로 주로 회화를 배웁니다

대학한국어 기초로서 언어통역학과 전공과목

География Кыргызстана  – физическая и экономическая  географическая наука.   Она изучает физико-географическое, экологическое  развитие и размещение населения и хозяйства   Кыргызстана, в отдельных районах  и регионах.

English is the most popular language nowadays. This course concerned to improve the level of English. Speaking,reading,comprehension, writing skills.


1. 한국인들이 일상 생활에서 자주 쓰는 회화

2. 교재- 세종 한국어 회화2

медиа информационная грамотность

«Иностранный язык «является приобретением обучающимися общекультурных компетенций в области иностранного языка, необходимых для успешной профессиональной деятельности специалистов. Обучение английскому языку как основному иностранному языку предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью развития творческой активности студентов, самостоятельности в овладении иностранным языком, расширение кругозора и активного использование полученных знаний в процессе профессиональной коммуникации. «Иностранный язык» направлено на достижение следующих целей:

Формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

Формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;

Формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;

Воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;

 Воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.

 Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

Личностных:

-сформирование ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;

-развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мироведения;

-сформирование широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском языке с представителями других культур.

-готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка;

Предметных:

-сформирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;

-владения знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;

-достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как  носителями английского языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

-сформирование умения использовать английский язык как средство для получения информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.


Изучение «Географии» является не только одним из интересных предметов, способствующих дальнейшему фундаментальному пониманию и знанию студентов экономическому развитию стран мира и регионов, но формирующие,  навыки научно-практического  осмысления и исследования сложившейся структуры хозяйствования.

Дисциплина «Практический курс первого иностранного языка (английский)» является одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки лингвистов - переводчиков широкого

профиля, учителей – лингвистов, поскольку знание и свободное владение английским языком воспринимается сегодня как необходимое условие общения на любом уровне. Студенты должны понимать, что целенаправленная и систематическая работа по предлагаемым направлениям (говорение, устный и письменный перевод, аудирование и письмо) ведет к формированию коммуникативной компетенции, столь необходимой для переводчиков широко профиля. В связи с этим, дисциплина ставит следующие цели и задачи.


 

Целью дисциплины «Практический курс первого иностранного языка (английский)» на среднем уровне целью курса является дальнейшее совершенствование языковой компетенции студентов в рамках всех 4-х аспектов речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, аудирование, где говорению отводится главная роль. Совершенствование процесса говорения производится на основе когнитивно-коммуникативной методологии, которая предполагает активное оперирование информационными структурами, сформированных у студентов на базе родного языка с тем, чтобы трансформировать их в соответствии с когнитивными особенностями английского языка. Речевая деятельность выполняет функцию инструмента познания, т.е. освоения английской культуры и менталитета. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции базируется на развитии различных видов речевой деятельности, таких как чтение, говорение, аудирование, письмо, устный и письменный перевод, а также расширении знаний студентов о фонетическом, грамматическом, лексическом строе изучаемого языка.

 

Разъяснения по видам обучения:

 

Задачей является овладение коммуникативной компетенцией по разнообразной тематике бытового и социально-культурного плана, а также по формированию адекватной языковой компетенции.

 

-обучение чтению: представляет собой работу с различными видами текстов общеобразовательного и страноведческого характера, тексов художественных произведений с тем, чтобы сформировать у студентов навык оперирования различными видами чтения: изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового.

 

-обучение письму предполагает ознакомление с функциональными видами письма на основе деловой и личной переписки, написание изложений, сочинений, резюме, заполнение бланков и форм.     -обучение восприятию иноязычной речи на слух: представляет собой адекватное восприятие на слух звучащего текста в рамках изучаемых тем и новых ситуаций общения с целью извлечения основной идеи или детального воспроизведения текста для дальнейшей активации новой лексической и грамматической информации в процессе речевой деятельности.

 

-обучение говорению: предполагает формирование у студентов навыков устного общения (от тренировочных упражнений до свободного речевого взаимодействия в рамках сфер и ситуаций общения), знакомство с различными видами, стилями и аспектами речевого общения, формирование основ культуры речи, овладение речевым этикетом.

 

Реализация цели дисциплины обусловлена выполнением следующих задач:

 

ü     сформировать языковую и коммуникативную компетенции в достаточной мере для дальнейшей профессиональной деятельности;

 

ü     сформировать у студентов представление о фонетическом строе английского языка и обучить правилам иноязычной артикуляции, акцентуации, интонации и транскрибирования;

ü     сформировать и развить у студентов навык чтения иноязычного адаптированного и неадаптированного текста разных жанров (художественного, публицистического, научнопопулярного);

 

ü     сформировать у студентов представление о грамматическом строе английского языка, обучить использованию правил грамматики в устной и письменной речи, а также умению анализировать грамматические явления в тексте;

 

ü     расширить иноязычный активный и пассивный словарный запас студентов;

 

ü     научить студентов говорению посредством развития навыков монологической речи (неподготовленной и подготовленной в виде сообщения или презентации), диалогической речи (беседы) в ситуациях официального и неофициального общения на любую социокультурную и политическую тему, а также навыка дискуссии;

 

ü     сформировать навык аудирования аутентичной иноязычной речи в непосредственном общении и в звукозаписи, опираясь на изученный языковой материал, социокультурные знания и навыки языковой и контекстуальной догадки;

 

ü     сформировать и развить у студентов навык продуктивной письменной речи нейтрального и официально-делового характера в пределах изученного языкового материала с соблюдением норм орфографии и пунктуации английского языка;

 

ü     подготовить студентов к осуществлению трех видов перевода: письменного, устного, перевода с листа.


География Кыргызстана  – физическая и экономическая  географическая наука.   Она изучает физико-географическое, экологическое  развитие и размещение населения и хозяйства   Кыргызстана, в отдельных районах  и регионах. География Кыргызстана  – физическая и экономическая  географическая наука.   Она изучает физико-географическое, экологическое  развитие и размещение населения и хозяйства   Кыргызстана, в отдельных районах  и регионах.

 Основной целью курса является важнейшая часть подготовки высококвалифицированного специалиста по английскому языку. Данный курс призван сформировать у обучаемых основы переводческой компетенции. Под переводческой компетенцией принято понимать совокупность знаний, умений и навыков, позволяющих филологам успешно решать свои профессиональные задачи.

Цель курса - формирование знаний и представлений студентов о сути перевода: специфики, отличающей его от других видов языкового посредничества, общей цели перевода, задачах, решаемых в процессе достижения цели. Задачи курса:

-Познакомить студентов с процессом становления перевода как науки и его современными теориями.

-Познакомить студентов с единицами перевода, классификацией видов и форм перевода.

-Рассмотреть лексикологические, грамматические и стилистические аспекты перевода.

-Научить студентов анализировать различные виды текстов с точки зрения  перевода и познакомить их с методами перевода.


Изучение дисциплины «Теория и практика перевода » ориентировано на получение обучающимися знаний о теории и практике перевода с английского языка на русский или кыргызский языки.  Учебная дисциплина «Теория и практика перевода»относится к профессиональной части учебного плана. Для освоения дисциплины «Теория и практика перевода» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения иностранного языка.

1)강의 목표
1.상황과 장소에 따른 어휘를 익히고 상황에 맞는 말을 할 수 있다.  
2.한국어 문법을 차례대로 익히고 배워 문법에 맞게 사용할 수 있다.  

2) 교재설명
연세대학교 언어연구교육원 한국어학당에서 출간하는 이 교재는 총 6권(초급-1,2권/중급-3,4권/고급-5,6권)으로 되어 있다. 그 중 2-2는 초급 교재의 마지막 단계이며 학습자들의 한국어 능력에 따라 필요한 여러 가지 유형의 의사소통 기능을 집중적으로 향상시킬 수 있도록 구성되었다. '연세 한국어'는 한국어 학습 단계별로 요구되는 내용을 주제로 대화가 구성되었으며 어휘와 문법에 대한 집중적인 연습뿐만 아니라 말하기, 듣기, 쓰기, 읽기 능력을 균형 있게 향상시킬 수 있도록 다양한 과제와 활동으로 구성된 통합형 교재이다. 또한 학습자들이 흥미를 가질 수 있는 주제와 장면을 기초로 여러 가지 의사소통 기능을 수행하면서 학습자가 중심이 되어 한국어를 배우고 익힐 수 있도록 배려하였다.